Lengvųjų automobilių techninės priežiūros ir remonto paslaugų sutartis

Nr.

Vilnius

2020 -                  mėn.               d. 

 

Sutarties šalys:

 

UAB „Baltijos automobilių priežiūros centras“, atstovaujama serviso vadovo Armino Kalantos, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau vadinama – Vykdytojas), ir (toliau vadinama – Užsakovas), iš kitos pusės, laisva valia sudarė šią lengvųjų automobilių techninės priežiūros ir remonto paslaugų sutartį (toliau vadinama – sutartimi):

BENDROSIOS SĄLYGOS

1 Sutarties objektas.

1.1. Šios sutarties sąlygomis Vykdytojas įsipareigoja atlikti šioje sutartyje nurodytus darbus savo rizika iš savo medžiagos bei savo priemonėmis ir jėgomis pagal užsakovo užduotis, ir perduoti šio darbo rezultatus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktų darbų rezultatus ir už juos sumokėti;

1.2. Vykdant šioje sutartyje nurodytus darbus, kurių preliminari sąmata (arba jau atliktų darbų neapmokėta suma) viršija Užsakovui suteiktą kreditą , Vykdytojas turi teisę pareikalauti avansinio mokėjimo konkrečios paslaugų sutarties vykdymui.

1.3. Šios sutarties šalims susitarus raštu, šioje sutartyje nurodytus darbus Vykdytojas gali atlikti ir iš Užsakovo medžiagos, bet savo priemonėmis ir jėgomis;

1.4. Šioje sutartyje nurodytus darbus atlikti Vykdytojas gali pasitelkti kitus asmenis (subvykdytojus), tačiau Vykdytojas atsako Užsakovui už subvykdytojų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

 

2. Sutarties priedai :

 

2.1. Automobilio gedimai ir keičiamos dalys išvardinti šios sutarties 1-ame priede.

3. Sutarties forma :

3.1. Šios sutarties šalys susitarė šią sutartį sudaryti rašytine forma (CK 1.77 str. 1d.);

 

4. Sutarties terminas :

4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki automobilio atidavimo dienos.

4.2. Remonto terminas nustatomas abiejų šalių sutarimu.

4.3. Vykdytojas suteikia Užsakovui garantinį laikotarpį per kurį iškilus darbo trūkumams, Vykdytojas įsipareigoja sutvarkyti be jokio atlygio, jeigu tai nėra Užsakovo blogos eksploatacijos kaltė.

4.4. Garantinis laikotarpis suteikiamas yra 30dienų.

4.5. Vykdytojas turi teisę nukrypti nuo Sutarties sąlygų ar jas keisti, jeigu pagal konkrečias aplinkybes tai būtina dėl Užsakovo interesų ar kitų aplinkybių ir jei Vykdytojas negalėjo iš anksto Užsakovo atsiklausti. Šiuo atveju Vykdytojas privalo pranešti Užsakovui apie nukrypimus, kai tik tampa įmanoma tai pranešti.

 

5.Sutarties kaina :

 

5.1. Į sutartyje nurodytą kainą įeina Vykdytojo  atlikto darbo atlyginimas ir jo turėtų išlaidų kompensavimas, bei atlyginimas už papildomas paslaugas.

5.2.  Avansas yra išankstinis ir rezervacinis apmokėjimas, kurio paskirtis – apmokėti pagrindinį mokėjimą ar jo dalį. Todėl Užsakovui nutraukus Sutartį vienašališkai ir atsisakius teikiamų remonto paslaugų, sumokėtas išankstinis mokestis nėra grąžinamas.

5.3.  Pateiktoje sąmatoje, kainos (dalių, darbų) yra nurodytos be PVM mokesčio.

 

 

SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6. Vykdytojo teisės ir pareigos :

 

6.1. Tikrinti sutarties priede nurodyto automobilio techninę būklę;

6.2. Atlikti sutarties priede nurodyto automobilio techninį aptarnavimą ir remontą, laikantis LR ūkio ministro 2004 kovo 31 įsakymo Nr 4-97 “Automobilių paslaugų teikimo tvarka”’ ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, įskaitant, bet neapsiribojant 1996 m. kovo 29 d. Lietuvos standartizacijos departamento įsakymu Nr. 70 patvirtintų Lietuvos standartu LST 1438:2005 „Lengvieji automobiliai. Techninė priežiūra ir remontas“ bei sutarties pasirašymo dienai galiojančiu įmonės (Vykdytojo ) standartu ĮST 2005417-01:1997 „Lengvieji automobiliai. Eksploatacinis remontas“;

6.3. Automobilis pradedamas taisyti per dvi savaites nuo dienos kai jis pristatomas servisui.

6.4. Vykdytojas neatlieka garantinio remonto jeigu nustato, kad suremontuotas automobilio mazgas ar pakeista detalė buvo pažeista, dėl netinkamo automobilio eksploatavimo (mechaninio pažeidimo, perkaitinimo, eksploatacijos be ar su eksploatacinių skysčių trūkumu ir pan.) ir dėl Vykdytojo nurodytų, nepašalintų defektų bei Užsakovui atsisakius keisti detales ar atlikti technologiniuose procesuose numatytus darbus.

6.5. Vykdytojas turi teisę nukrypti nuo sutarties sąlygų ar jas keisti, jei pagal konkrečias aplinkybes tai būtina dėl Užsakovo interesų ar kitų aplinkybių ir jei Vykdytojas negalėjo iš anksto Užsakovo atsiklausti. Šiuo atveju Vykdytojas privalo pranešti Užsakovui apie nukrypimus, iš karto kai tai tampa įmanoma pranešti.

6.6. Vykdytojas neatlieka garantinio remonto jeigu nustato, jog Užsakovas pristatė nekokybiškas (neorginalias, kinietiškas, defektuotas ir dėvėtas ) remontui dalis. 

6.7. Vykdytojas įsipareigoją Užsakovui, pašalinti atsiradusius trūkumus per garantinį laikotarpį.

6.8. Vykdytojas pasilieka teisę keisti sutarties sąlygas be užsakovo žinios. 

 

7.Užsakovo teisės ir pareigos :

7.1. Nurodyti Vykdytojui jo užduotį;

7.2. Priimti Vykdytojo kokybiškai ir laiku atliktų darbų rezultatą.

7.3. Remonto metu išaiškėjus nenumatytiems gedimams per 1dienos laikotarpį nuo informacijos pateikimo duoti Vykdytojui nurodymus dėl darbų tęsimo arba nutraukimo.

7.4. Prisiimti atsakomybę dėl saugios automobilio eksploatacijos ir atliktų darbų garantijos, kai Užsakovas buvo informuotas Vykdytojo apie darbo eigoje pastebėtus paslėptus ar naujai atsiradusius defektus, bet atsisakė juos pašalinti.

7.5. Užsiregistravus automobilį ir atsisakius remonto paslaugų moka 300 eur baudą įmonei už prastovas ir netesybas.

7.6. Laikytis automobilio gamintojo nustatytų eksploatavimo taisyklių.

7.7. Atsiskaityti pagal Vykdytojo pateiktą sąmatą per 2 darbo dienas nuo sąmatos gavimo dienos.

7.8. Užsakovui į dirbtuves,kuriose atliekami remonto darbai, su savo meistrais atvykti draudžiama dėl...(saugumo,privatumo sumetimais)

7.9. Užsakovui atsisakius tolimesnių išvardintų ar užsakytų teikiamų paslaugų, ar tam tikro remonto  ar jo dalies procesų, Užsakovas įsipareigoja Vykdytojui apmokėti 30 proc. kompensacijos mokestį už patirtą žalą, konkrečiu atveju.

8. Jei per 7 darbo dienas, nuo sąmatos sudarymo ir pateikimo, Užsakovas vėluoja Vykdytojui pristatyti automobilio remontui reikalingas dalis, už kiekvieną uždelstą dieną, mokamas 20 eurų prastovos mokestis. 

8.1. Užsakovui norint atvykti apžiūrėti remontojamo automobilio,privaloma iš anksto suderinti laiką, dėl susitikimo, su Vykdytoju. Kitu atvėju Vykdytojas turi teisę nepriimti Užsakovo.

8.2. Jei Užsakovas nespėja atgabenti automobilio remontui reikiamų dalių sutartu laiku .Vykdytojas turi teisę į Užsakovo vietą užleisti kitą eilėje stovintį automobilį. Tokiu atvėju Vykdytojas gali Užsakovui pasiūlyti kitą datą.

8.3. Užsakovas turi teisę kreiptis į Vykdytoją dėl atsiradusių defektų tik garantiniu laikotarpiu. Vykdytojui atsisakius pašalinti gedimus, Užsakovui kompensuojama Vykdytojo apskaičiuota žala.

 

Užsakymo atlikimo tvarka

 

9. Šios sutarties šalys susitarė dėl šios sutarties nurodytų darbų vykdymo

9.1 (Paraiška automobilio remontui), Užsakovo ir Vykdytojo abipusiai patvirtintą parašais.

9.2. Vykdytojas iki konkrečių darbų atlikimo sutarties priede nurodytiems automobiliams suteikia Užsakovui visą reikiamą informaciją, susijusią su darbų atlikimu, taip pat informaciją apie darbui būtinas medžiagas (detales ir pan.) bei darbui reikalingą laiką;

9.3. Laikoma, kad šios sutarties šalys susitarė, kai šios sutarties šalys suderina darbų apimtį, darbui būtinas medžiagas (detales ir pan.) bei darbui reikalingą laiką (pradžią ir pabaigą) ir užpildžius Vykdytojo pateikiamą vidinės automobilių priėmimo remontui apskaitos formą ( Paraiška automobilio remontui), bei gavus preliminarią sąmatą.

9.3.1. Vykdytojas, atliekant paraiškoje automobilio remontui numatytus darbus, pasilieką teisę neinformavęs Užsakovo atlikti papildomus darbus, susijusius su technologinių procesų išlaikymu ir darbo kokybės užtikrinimu, kurių vertė, kiekvienu atveju, neviršija 100 (vieną šimtą) eurų.

9.4. Užsakovas priima šios sutarties nurodytų darbų rezultatus, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, dalyvaujant Vykdytojui.

9.5. Užsakovas, nustatęs medžiagų (detalių ir pan.) arba darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties sąlygų po darbo rezultato priėmimo ir vėliau garantinio laikotarpio ribose, turi teisę pareikšti reikalavimą Vykdytojui ištaisyti atsiradusius trūkumus, dėl akivaizdžios arba nuslėptos darbo kokybės. Vykdytojas šiuos trūkumus pašalina savo rizika, iš savo medžiagų, bei savo priemonėmis ir jėgomis.

9.6. Užsakovas iš savo pusės apmoka kurjerių paslaugas, kurių paslaugų kaina būna nurodyta galutinėje automobilio tvarkymo sąmatoje (nuo 0 eur iki 200 eur).
9.7 Administravimo mokestis arba "Adm dalys" imamas visuomet papildomai priklausomai nuo automobilio sąmatos. Į šį mokestį įtraukta, dalių radimas, transporto suderinimas, dalių apžiūra, dalių inspekcija. Šis mokestis svyruoja nuo 50 iki 350 eur. 

9.8. Norėdami gauti informaciją apie „Baltijos automobilių priežiūros centro“ teikiamas paslaugas, jų kainas, juridiniai ir fiziniai asmenys gali raštu arba žodžiu kreiptis darbo dienomis nurodytu laiku. 10h- 18h. Kitu atvėju Vykdytojas turi teisę neatsakyti į darbo skambučius ar laiškus ne darbo valandomis, jeigu su Užsakovu nėra iš anksto susitarta kitaip. 

9.9. Užsakovui prašant apmokėti susidariusią žalą už netinkamai atliktų darbų kokybę, Vykdytojas neapmoka, o pasiūlo alternatyvą- pašalinti defektus Vykdytojo lėšomis.

9.9.1. Užsakovas negali reikalauti apmokėti žalos, jei defektų šalinimo kreipiasi ne į Vykdytoją.

9.9.2 Automobilis bus laikomas serviso aikštelėje, tačiau už jo saugumą servisas neatsako, dėl pašalinių asmenų, vagysčių ar netinkamų oro sąlygų laikyti auto priemonę lauke.

10. Specialiosios sąlygos

10.1. Vykdytojas įsipareigoja, Užsakovui išaiškinti visą darbų ir paslaugų atlikimo procesą.

10.2. Jeigu Užsakovas nusprendžia nutraukti remonto darbus, kuriuos Vykdytojas jau yra pradėjęs vykdyti, Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui 40 proc. kompensacijos mokestį apskaičiuotą nuo pateiktos sąmatos kainos už Vykdytojo patirtus nuostolius.  

10.3. Užsakovui darbų (ne detalių) sąmata, gali didėti iki 50 proc. Proceso eigoje,  Tokiu atveju, Vykdytojas įsipareigoja Užsakovą, informuoti apie pakitusią sąmatą, kaip įmanoma greičiau.

10.4. Papildomos dalys, kurių prireikia remonto eigoje, bet kurios nebuvo įtrauktos į sąmatą, nesiskaičiuoja prie bendros išaugusios sąmatos sumos.

10.5. Vykdytojas negali suteikti konsultacijų telefonu, kuomet Užsakovas dalis perkasi pats. Tokio pobūdžio konsultacijos gali būti suteikiamos Užsakovui pristačius dalis į servisą.

 

 

11. Šalių atsakomybė

 

11.1. Užsakovas, nesumokėjęs laiku už Vykdytojo atliktas paslaugas, moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos.

11.2. Jei viena iš šalių nevykdo įsipareigojimų, antroji šalis turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą, kol įsipareigojimų nevykdant šalis padengs dėl to patirtus nuostolius.

11.3. Užsakovas sumokėdamas avansą grynais ar pavedimu, patvirtina, kad perskaitė sutartį, susipažino ir sutinka su sutarties sąlygomis.

11.4. Už prisiimtų šia sutartimi įsipareigojimų nevykdymą šalys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

12.Šalių ginčai ir nesutarimai.

 

Šalių ginčai ir nesutarimai sprendžiami tarpusavio derybose. Nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13.Sutarties nutraukimas.

13.1. Sutartis gali būti vienašališkai nutraukta, apie tai informavus kitą šalį raštu, ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų;

13.2. Sutartis gali būti nutraukta šios sutarties šalių rašytiniu susitarimu.

13.3. Kitais LR įstatymų numatytais pagrindais ir tvarka.

16. Sutarties Šalių Rekvizitai

Vykdytojas:

UAB "Baltijos Automobilių Priežiūros Centras

Įmonės Kodas 305102528

Granito g. 10, Vilnius

Tel. +370 (683) 34805

Užsakovas:

.......................................................................

(Vardas, Pavardė) 

Asmens kodas...

Tel: ................................................

Gyv.Vieta.......................................

Serviso Vadovas Arminas Kalanta

Parašas..................................................................

Parašas..................................................................

SKAMBINKITE MUMS

Tel: (8-623) 65000

RAŠYKITE EL. LAIŠKĄ
DARBO LAIKAS

Pirmadienio - Penktadienio: 10 - 18

ILGAAMŽĖ PATIRTIS

Su automobliais dirbame jau 6-rius metus ir visus remonto darbus atliksime profesionaliai. Geriausią kainą bei kokybę garantuojame.

PASLAUGOS

- Visi kėbulo darbai

- Automobilio patikra

- Automobilio elektros darbai

- Važiuoklės remontas

- Automobilio dažymas

- Bei kiti.

ADRESAS

I filialas:

Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius

II filialas:

Gedimino G. 28A, Trakai, 21110

  • Facebook Social Icon

© 2019  - BAPC.LT